Ivan Merz - Sabrana djela: Svezak 5.

Načela političkoga djelovanja katolika - Ljudsko tijelo i tjelesni odgoj - Lessing i Francuzi

Ivan Merz

Peti svezak Sabranih djela bl. Ivana Merza donosi tri Merzova dosad neobjavljena rada, koja su bila čuvana u njegovoj rukopisnoj ostavštini. Prva dva odnose se na društvene teme povezane s kršćanskom vjerom i Katoličkom Crkvom, gdje je Merz bio aktivno angažiran, a treći dio odnosi se na njegovu struku - književnost.
Prvi dio donosi Načela političkoga djelovanja katolika, u kojem prikupio je i na hrvatski preveo izvatke iz raznih papinskih i ostalih crkvenih dokumenata te izjave biskupa i katoličkih teologa o aktivnu sudjelovanju vjernika katolika u političkom životu.
Drugi dio je jedinstvena studija pod naslovom Ljudsko tijelo i tjelesni odgoj u svjetlu Katoličke Crkve. Radi se o teologiji ljudskog tijela i tjelesnog odgoja, što je Merz primijenio na Orlovsku organizaciju, kojoj je bio na čelu kao njezin idejni vođa.
Treće djelo čini Merzov rad Lessing i Francuzi. Riječ je o njegovu habilitacijskom radu s područja njemačke književnosti, napisanu za polaganje profesorskog ispita, nakon kojega je dobio dopuštenje i svjedodžbu da može biti profesor francuskoga i njemačkoga jezika u srednjim školama tadašnje države.
Kao i prošla četiri sveska, i peti svezak njegovih sabranih djela donosi važne i izvanredno vrijedne radove, koji nam svjedoče o njegovoj širokoj erudiciji i intelektualnoj nadarenosti, koju je usmjerio i upotrijebio za osvjetljavanje problematike koja je tad bila veoma aktualna među hrvatskim katolicima, a kojoj je Merz tim svojim djelima pokazivao rješenja.

(tekst s korica knjige)

Vaši komentari

Prijavite se kako bi komentirali!