Na putovima pučkoga misionara

Drago Kolimbatović

U ovoj se knjizi govori i o pučkim misionarima. Oni djeluju među katolicima u vidu obnove i preporoda njihova vjerskoga života. Također se u ovoj knjizi govori o stavu Komunističke partije prema Crkvi i njezinu djelovanju. Ona je, naime, od početka na ovim prostorima svela svu crkvenu djelatnost na minimum: dokinula je sva vjerska društva, zatvorila sve karitativne ustanove, zabranila sav tisak. Nužno potrebna pomagala za svoje ograničeno djelovanje Crkva je umnažala ciklostilom, ali je i za to morala dobiti pisanu dozvolu Ministarstva unutarnjih poslova. Slično je bilo i s dozvolama za procesije i druge javne nastupe. U načelu su ih dobivala samo ona mjesta u koja su dolazili na odmor turisti iz kapitalističkih zemalja; Partija je bila svjesna da će svaki od tih stranaca po povratku u svoju sredinu svjedočiti o vjerskim manifestacijama u našoj zemlji i na taj način nenametljivo propagirati komunističku stvarnost; zato im je dopuštala i fotografiranje tih manifestacija. Poseban problem za Partiju predstavljali su pučki misionari jer su preko njihova djelovanja mnogi doživljavali duhovni preporod.

Vaši komentari

Prijavite se kako bi komentirali!